Závazné OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné v souladu s ustanovením občanského zákoníku § 1571 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., pro nákup v internetovém obchodě www.potapeniproradost.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jeho zákazníků (kupujících) a prodávajícího.

 

2) Všeobecná ustanovení

 • Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Potápění pro radost, dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 • Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky.

 

3) Předmět smlouvy

 • Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, barevné škály, ceny  a ostatní údaje obsažené na www.potapeniproradost.cz , katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Pokud zboží není skladem je zákazník telefonicky nebo emailem informován o individuálním dodacím termínu, nebo je zákazníkovi nabídnuto jiné zboží.

 

4) Místo plnění

 • Osobní odběr. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

 

5) Objednání zboží, uzavření smlouvy

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Kupní smlouva tak vzniká odesláním objednávky. Objednávka musí být dána vždy písemně emailem, nebo telefonicky. V případě telefonické objednávky musí být tato objednávka potvrzena emailem oběma stranami. Kupní smlouva pozbývá platnosti, pokud je produkt vyprodán. O tom bude kupující informován. Pokud zboží není skladem je zákazník telefonicky nebo emailem informován o individuálním dodacím termínu, nebo je zákazníkovi nabídnuto jiné zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavením zálohové faktury až na 100% cenu za objednané zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti, adresy apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. 

 

6) Cena a placení

 • Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové,paragon  vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
 • K ceně zboží je připočítána cena dopravy, pokud se účtuje.
 • Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
 • Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

  7) Přeprava a platba za přepravu ČR a Slovensko

 • Objednávky jsou v ČR realizovány následujícím typem přepravy:

  Pro přepravu zboží využíváme hlavně Českou poštu a  PPL. Přepravy jsou uskutečněny na dané místo- doručovací adresy, Zákazník je o dodání zásilky předem informován sms, nebo  telefonicky.  Dopravné  ( ČR ) je stanoveno paušálně ve výši 121,- Kč a to do maximální hmotnosti zásilky 50kg. Při platbě na dobírku je k ceně  dopravy účtován  poplatek 40Kč ( max.do 100 000Kč ). Dopravné , popř. doběrečné hradí kupující.
  V případě objednávky přesahující 10.000,-Kč je doprava zdarma ( platí pouze pro ČR ).

  Slovensko :

  Přepravu zajišťuje na uzemi ČR  Česká pošta, PPL a na Slovenské straně Slovenská pošta, firma DHL. Celková cena zakázky je zákazníkům kupujícím na Slovensko účtována a vyfakturována v Eur.  Zásilky zasíláme pojištěné a úhrada zakázky probíhá bankovním převodem s tím, že zásilka bude odeslána jakmile obdržíme celou finanční částku na náš účet, který je v totmto případě také  veden v Eur.

  Poštovné na Slovensko je účtováno dle hmostnosti zásilky, která Vám je sdělena po zabalení a zvážení zboží dodatečně. V objednávce se zobrazí základní cena za dopravu 121,-Kč, která bude následně doúčtována po zvážení a přesně vyčíslena na faktuře. Např. zásilka o hmotnosti do 1kg – 146Kč, do 3kg – 160Kč, do 10kg – 205Kč, do 20kg – 260Kč, do 30kg – 355Kč, do 40kg – 475Kč, do – 50kg – 590Kč

   

8) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět. Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 14-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zakoupené zboží a rovněž náklady na nejlevnější dopravu k zákazníkovi. Prodávající nehradí náklady na dopravu zboží od kupijícího.
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.  
 • odešlete dopis na adresu: Ivana Šťastná, Polská 2206, 272 01 Kladno, popř. na email: ivana.stastna@potapeniproradost.cz a vyčkejte na potvrzovací dopis, email.
 • "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy  (číslo objednávky, faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
 • Zboží prosím rovněž zašlete na výše uvedenou adresu, spolu s kopií průvodního dopisu. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, vysaček atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku( nebude převzato reklamačním odd.), doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Pokud zákazník odstoupí od smlouvy a vrátí zboží opotřebované nebo dokonce poškozené, má prodejce právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení. O tomto stavu bude zákazník informován. Poštovné při vrácení zboží platí kupující. Odstoupení od kupní smlouvy není možné u věcí, které se rychle kazí nebo zastarávají. Odstoupení od kupní smlouvy není možné ani v případě, pokud zákazník poruší hygienický obal. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

 

9) Záruční podmínky a reklamace

 • Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.dost.cz a právním řádem, platným v ČR.
 • Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.potapeniproradost.cz
 • Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
 • Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, na vlastní náklady, doporučujeme Vám zboží pojistit.Prodejce neručí za špatně zabalené zásilky.
 • V případě reklamace na zboží bazarové-Bazar (použité zboží) není možná výměna. Délka záruční doby u použitého zboží- bazar je max.12 měsíců. 
 • Při výměně zboží z důvodu nevyhovující velikosti či barvy se účtuje dodatečný manipulační poplatek ve výši 150 kč. V případě výměny zboží značek SubGear a Scubapro může být dodatečně navýšen  manipulační poplatek  z důvodu zasílání zboží do zahraničí. Zákazník o tom bude informován.

 

Všeobecné podmínky

 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991
 • Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky, obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 • Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
 • Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům při reklamci. V případě pozdější reklamace se bude vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

 

Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel internetového obchodu www.potapeniproradost.cz  prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami.
 • Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.
 • Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu. Jsou  zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení) Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.
 • Existenci těchto údajů po zalogování do eshopu můžete tyto údaje editovat či mazat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na Ivana.stastna@potapeniproradost.cz s požadavkem, ruším registraci.

 

           

 • Důležité informace, jak postupovat v případě doručení poškozeného balíku:

 • Stále platí, že odpovědnost za převzetí zásilek PPL, Česká pošta  strvrzujete svým podpisem řidiči. Pokud  zákazník podepíše převzetí řidiči, tak mu mimo jiné stvrzuje, že zákazník přebral zásilku v pořádku a není již možné později nárokovat žádné škody i v případě dodatečného zjištění poškození zásilky,která byla  viditelně poškozena. Doporučujeme Vám, zákazíkům tímto o důkladnou kontrolu všech balíků ihned při převzetí a pokud bude nějaký balík viditelně poškozen, musíte o tom sepsat s řidičem zápis a nejlépe toto vše zadokumentovat fotografiemi. Může se lehce stát, že řidič Vám při předávání balíků může dát balík poškozenou stranou dolu tak, aby jste si toho nevšimli a Vy, jako zákazník mu to v dobré víře podepíšete. V tomto případě jde škoda za Vámi. 

 

 

 

 Velkoobchodní i maloobchodní prodej - pište na náš mail .....ivana.stastna@potapeniproradost.cz

Prodáváme i servisujeme vše co se týká světel a automatik.

Oblíbené odkazy